چرا دانشگاه پاسخگوی خواسته های جامعه ما نيست؟

این نوشته را از قسمتی از مقاله ای از دکتر صادق زیباکلام در روزنامه همشهری 24 آبان 1379 نقل می کنم. حرفهای بسیار جالبی درمورد نحوه رفتار دولتمردان ما با مقوله علم و دانشگاه و دانشگاهیان دارد. متاسفانه بخاطر استفاده از فناوری قدیمی در تایپ روزنامه متن مقاله را از این بهتر نتوانستم بچینم. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

رسالتي‌‏و‏نقش‌‏جامعه‌اي‌‏هر‏در‏بتواند‏دانشگاه‌‏كه‌‏آن‌‏براي‌‏"

مي‌بايستي‌‏باشد ، ‏پاسخگو‏مطلوبي‌‏به‌نحو‏دارد‏برعهده‌‏كه‌‏را‏

آن‌طور‏شرايط‏آن‌‏ما‏جامعه‌‏در‏كه‌‏باشد‏داشته‌‏وجود‏شرايطي‌‏

مسئولين‌ ، ‏دولت‌ ، ‏آن‌كه‌‏نخست‌‏.ندارد‏وجود‏شايد‏و‏بايد‏كه‌‏

"عقل‌كل‌‏" را‏خود‏جامعه‌‏آن‌‏برنامه‌ريزان‌‏و‏امور‏متوليان‌‏

و‏آگاهند‏چيز‏همه‌‏به‌‏كه‌‏نباشند‏اين‌‏به‌‏قائل‌‏و‏ندانسته‌‏

كه‌‏آنچه‌‏فقط‏و‏دارند‏راه‌حل‌‏مشكلات‌‏و‏مسايل‌‏همه‌‏براي‌‏

رهنمودهاي‌‏صرفا‏دولتي‌‏اركان‌‏و‏مردم‌‏كه‌‏است‌‏آن‌‏مي‌ماند‏

را‏آنان‌‏و‏نهاده‌‏گردن‌‏آنها‏به‌‏و‏كرده‌‏چشم‌‏توتياي‌‏را‏آنان‌‏

آن‌‏مي‌آيد ، ‏اولي‌‏به‌دنبال‌‏كه‌‏دوم‌‏شرط‏.درآورند‏اجرا‏به‌‏

از‏يكي‌‏و‏دانشگاه‌‏وجودي‌‏شان‌‏كه‌‏بپذيرد‏حكومت‌‏كه‌‏است‌‏

آن‌‏بنيادي‌‏رسالتهاي‌‏

مشكلات‌‏و‏مسايل‌‏روي‌‏بر‏پژوهش‌‏يعني‌‏.

آن‌‏دولتمردان‌‏و‏مسئولين‌‏جامعه‌اي‌‏در‏وقتي‌‏اما‏.اجتماعي‌‏

سنت‌‏ما‏جامعه‌‏در‏كه‌‏آن‌گونه‌‏) نمايند‏تصور‏كل‌‏عقل‌‏را‏خود‏

دانشگاه‌‏به‌‏چنداني‌‏نياز‏كه‌‏است‌‏پرواضح‌‏‎ ‎‏‏،‏(است‌‏بوده‌‏

دانشگاه‌‏ايجاد‏از‏كه‌‏سالي‌‏هفتاد‏به‌‏نزديك‌‏ظرف‌‏.نمي‌بينند‏

مسئولين‌‏از‏نفر‏چند‏امروز‏به‌‏تا‏مي‌گذرد ، ‏ما‏جامعه‌‏در‏

اعلام‌‏رسما‏كه‌‏كردند‏پيدا‏را‏شهامت‌‏اين‌‏ 

ياري‌‏دانشگاه‌‏از‏و‏نرسيده‌‏نتيجه‌اي‌‏به‌‏سياستهايشان‌‏كنند‏

و‏ارشد‏مقامات‌‏بار‏چند‏گذشته‌‏سال‌‏هفتاد‏ظرف‌‏طلبيده‌اند؟‏

جدي‌‏گونه‌اي‌‏به‌‏را‏دانشگاهيان‌‏مملكتي‌‏اول‌‏طراز‏مسئولين‌‏

يك‌‏اجراي‌‏يا‏تصميم‌‏يك‌‏اخذ‏و‏داده‌‏قرار‏مشورت‌‏و‏شور‏طرف‌‏

نمودند؟‏دانشگاه‌‏مطالعات‌‏و‏بررسي‌‏به‌‏منوط‏را‏سياست‌‏

 

مسئولين‌‏كه‌‏افتاده‌‏اتفاق‌‏بار‏چند‏گذشته‌‏سال‌‏هفتاد‏ظرف‌‏

ملل‌‏و‏اقوام‌‏يا‏دانشگاهيان‌‏از‏؟‏"نمي‌دانيم‌‏" بگويند‏ ‌‏

مسئولين‌‏برعكس‌ ، ‏.كرده‌اند‏چه‌‏آنان‌‏ببينيم‌‏يا‏بپرسيم‌‏ديگر‏

رفتار‏هم‌‏كل‌‏عقل‌‏مثل‌‏و‏بوده‌اند‏ "كل‌‏عقل‌‏" همواره‌‏ما‏

اقتصاد ، ‏تجارت‌ ، ‏كشاورزي‌ ، ‏از‏زمينه‌ها ، ‏تمام‌‏در‏كرده‌اند‏

تاريخ‌ ، ‏هنر ، ‏تا‏گرفته‌‏نظامي‌‏و‏دفاعي‌‏امور‏و‏پزشكي‌‏صنعت‌ ، ‏

كل‌‏عقل‌‏همواره‌‏ما‏مسئولين‌‏بين‌الملل‌ ، ‏روابط‏و‏فرهنگ‌‏

را‏درد‏هم‌‏.بكنند‏بايد‏چه‌‏ ‌‏مي‌دانند‏دقيقا‏.بوده‌اند‏

چه‌‏بنابراين‌‏.را‏درمان‌‏بحمدلله‌‏هم‌‏و‏مي‌شناسند‏خوشبختانه‌‏

ما‏جامعه‌‏در‏دانشگاه‌‏زائدبودن‌‏دارند؟‏دانشگاه‌‏به‌‏نيازي‌‏

اركان‌‏از‏بسياري‌‏.كرد‏مشاهده‌‏مي‌توان‌‏هم‌‏ديگري‌‏شكل‌‏به‌‏را‏

مراكز‏هم‌‏دارند ، ‏دانشگاه‌‏خود‏هم‌‏نظام‌‏قدرتمند‏و‏مهم‌‏

وزارت‌خارجه‌ ، ‏قضائيه‌ ، ‏قوه‌‏.تحقيقاتي‌‏و‏مطالعاتي‌‏عديده‌‏

بودجه‌ ، ‏و‏برنامه‌‏سازمان‌‏

/ 1 نظر / 13 بازدید
محسن پویا

با سلام....در آخرين پيام وبلاگم، بلاگ شما را معرفی کردم...خوشحالم خواهيد کرد اگر آنرا مطالعه کرده و در صورت نياز به تغيير مرا مطلع سازيد...تا بعئ!