رفتار ايرانی:

در طول زندگیم به تدریج متوجه رفتارهایی درست و غلط شده ام که ریشه در فرهنگ ایرانی ما دارد و وضعیت کنونی ما از نظر بنده بازتاب ونتیجه ای از همین رفتار هایی است که بسیار قوی در رگ وخون ما ریشه دوانده است و تغییر اساسی در وضع اجتماعی ما بدون بازگشایی و تحلیل و تصحیح این رفتارهای جمعی ما ممکن نخواهد شد. سعی می کنم هر از چند گاهی یکی از این رفتار ها را که خود من در مورد آنها مدتهای مدیدی فکر کرده ام برایتان بنویسم. در اين زمینه زندگی و تحصیل من در جامعه کانادا کمک بسیاری به من می کند تا با مقایسه رفتارهایی که می بینم وآنچه در ذهن دارم و آنچه در اخبارایران یا بین ایرانیان کانادایی نشین میبینم به ایده های خودم عینیت بیشتری ببخشم.

/ 0 نظر / 13 بازدید